Click to listen highlighted text!

Фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати

 • Аяпов Абатбай Конысбаевич – судья  
 • Болтаходжаева Ирода Абдукаримовна – судья  
 • Игамбердиев Абдуносир Абдухамитович – судья  
 • Исламов Бобир Норбобоевич – судья  
 • Исраилова Дилбар Келдиёровна – судья  
 • Касимов Абдувохид Абдукадирович – судья  
 • Мирзаева Гулнора Анваровна – судья  
 • Назаров Отабек Ҳасанович – судья  
 • Парпиева Гулнора Ахатовна – судья  
 • Рабиева Мухаббат Миржалиловна – судья  
 • Расулов Жахонгир Акрамович – судья  
 • Рахманов Новруз Бабакулович – судья  
 • Рахмонов Нурали Икромович – судья  
 • Тангабаев Бахром Абдувалиевич – судья  
 • Тиркашев Жамшид Уктамович – судья  
 • Турсунов Фируз Толибович – судья  
 • Хакимова Хуснора Тураджоновна – судья  
 • Чориев Джамол Жахонович – судья  
 • Қодиров Ойбек Азамович – судья  

Жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати

 • Абабакиров Муроджон Абдуқоҳорович – судья  
 • Абдикаримов Абдикамал Абдималикович – судья  
 • Арабов Омонжон Жумаевич – судья  
 • Асраров Азиз Аброрович – судья  
 • Бекманов Аскар Танирбергенович – судья  
 • Джураев Джахангир Бахтиярович – судья  
 • Мадумаров Рахмон Норинович – судья  
 • Мамадалиева Санобар Турсуновна – судья  
 • Мамажанов Отабек Махмудович – судья  
 • Мамаражабов Лутфулла Хайруллаевич – судья  
 • Мирзаалимов Нишанмурод Мухтарович – судья  
 • Мирзаев Турғунали Турсунович – судья  
 • Рахманкулов Илхомжон Хакимович – судья  
 • Рўзиев Учқун Холбоевич – судья  
 • Турсунов Фаррух Джамшидович – судья  
 • Тоганов Сардарбек Дилшодович – судья  
 • Тожибоев Дониёржон Мухаматжонович – судья  
 • Тожиев Шамсиддин Мамарежабович – судья  
 • Толлибаев Камолиддин Суннатович – судья  
 • Тургунбоев Элбекжон Одилжонович – судья  
 • Утаев Акром Жўрақулович – судья  
 • Файзиев Зафаржон Хасанович – судья  
 • Халилов Фахриддин Махмудович – судья  
 • Эгамбердиев Хасан Сунатиллаевич – судья  
 • Шеркулов Шерзод Нуруллаевич – судья

Маъмурий ишлар бўйича судлов ҳайъати

 • Абдукахарова Дурдонахон Махаматходжаевна – судья  
 • Баракабаев Ойбек Аъзамжонович – судья  
 • Болиев Шарофиддин Облакулович – судья  
 • Жавлиев Нурали Баходирович – судья  
 • Каримов Дилмурод Рахимжонович – судья  
 • Саидов Шухрат Зафарович– судья  
 • Хаджиматов Нодиржон Алишерови – судья  
 • Хакимова Нодира Жалаловна – судья  
 • Холов Уткир Шомуродович – судья  
 • Эшимбетов Махмуд Уразбоевич – судья  
 • Эшмуратов Хуршид Абдувахобович – судья

Иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати

 • Абдуллаев Абдумумин Абдуахатович – судья  
 • Аннаева Таслима Амировна – судья  
 • Исрайлов Бахтиёр Адилович – судья  
 • Маҳмудов Шуҳрат Муҳаммадович – судья  
 • Мирзахакимов Шерзод Турдалиевич – судья  
 • Ражабов Феруз Фахриддинович – судья  
 • Рустамов Зоир Аманович – судья  
 • Сагатов Ровшан Мирсидикович – судья  
 • Сайфуллаев Бахтиёр Насуллоевич – судья  
 • Сатторова Волида Рустамовна – судья  
 • Таджиев Ибрагим Исакович – судья  
 • Халмирзаев Олим Дусмухамматович – судья  
 • Хайдаров Рустам Рахмонович – судья
Skip to content Click to listen highlighted text!